Klasiskie kredītvadības rīki

Kredītizziņa ir atskaites veidā sagatavots eksperta pētījums un vērtējums par uzņēmumu vai personu. Tas ir orientēts uz vērtējuma objekta likvidātes un kredītspējas noteikšanu. Tāpēc nav pārsteigums, ka šādos dokumentos īpaši tiek analizēti finansu rādītāji, pieejamais nodrošinājums un vēsturiskā maksājumu disciplīna. Šo atskaiti sagatavo eksperts, personīgi novērtējot uzņēmumu vai personu, par kuru tā pieprasīta.

No tā izriet trīs būtiskas kredītizziņas īpašības:

  • tai ir ļoti augsta ticamības pakāpe, un eksperta ieteiktais kredīta apjoms ir ļoti tuvs īstenībai
  • tās piegāde nevar būt momentāna, jo ir nepieciešams savākt izejas datus un ekspertam tos izvērtēt katra pasūtījuma kontekstā

Informācijas apmaiņas centri ir zemākas cenas alternatīva kredītizziņai. Pēdējā laikā praktiski visi ir pieņēmuši tiešsaistes formu, kur uzticami dalībnieki savstarpēji apmainās ar informāciju par tirgus dalībniekiem – klientiem. Šī rīka būtiskākais trūkums ir iesaistīto pušu nevēlēšanas informēt citus par agrīnām savu klientu problēmām. Uzņēmums, cerēdams, ka klienta kavētie maksājumi ir tikai īstermiņa finansiālā vājuma pazīme, nevēlas ar citiem dalīties datos par uzņēmuma vērtīgāko līdzekli – klientu.

Parādu atgūšana ir pakalpojumus, kuru piedāvā gandrīz visas kredītvadības aģentūras. Uzņēmumi to parasti izvēlas ja:

  • nevēlas nodarboties ar parādu atgūšanu un fokusējas uz savu pamatbiznesu
  • vairs netic, ka spēs parādu atgūt saviem spēkiem un tāpēc uztic to trešajai pusei. Ārējā aģentūra parādu atgūšanu veic ar vairākām metodēm- brīdinājumu izsūtīšana, atgādināšana zvanu veidā un debitora apmeklējumi. Taču šim pakalpojumam ir būtisks trūkums – debitors, kuru klients ir nodevis parādu atgūšanas uzņēmumam, visbiežāk pēc procesa beigām nevēlas turpināt sadarbību ar šo uzņēmumu. Tāpēc aizvien lielāku popularitāti iemanto atgādinājuma pakalpojumi un brīdinājuma metodes.

Izmantojot atgādinājuma un brīdinājuma metodes, kreditors nodot tekošo rēķinu uzraudzību trešajai pusei, kura debitora vārdā veic atgādinājumu izsūtīšanu un klienta brīdināšanu par iespējamu parāda atgūšanas procesa sākumu, ja saistības netiks pildītas. Kā papildinājumu šim pakalpojumam var minēt kredītvadības pakalpojumu sniedzēja atļauju kreditoram izmantot savu nosaukumu uz visiem izrakstītajiem rēķiniem, tādā veidā, pievēršot debitora pastiprinātu uzmanību, un to motivējot laicīgi nokārtot saistības.

Juridiskie pakalpojumi kā kredītvadības rīks parasti tiek pielietos, ja parādu atgūšana nav nesusi rezultātus. Šajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs kreditora vārdā vēršas ar prasību tiesā piedzīt no debitora esošās saistības, sarežģītākos gadījumos, ierosinot maksātnespējas lietu.

Kredītrisku apdrošināšana ir pats drošākais, taču vienlaicīgi arī dārgākais veids, kā nodrošināties pret bezcerīgiem komerckredītiem. Šī instrumenta sarežģītības un augstās cenas dēļ, tas Latvijā nav iemantojis augstu popularitāti. Turpretim ārvalstīs ir pieņemta prakse, ka vairumtirgotājiem ir ilgtermiņa līgumi ar kredītrisku apdrošinātājiem, kuru ietvaros tiek apdrošināts praktiski katrs darījums, nodrošinot tirgotāju pret kredītrisku.